Skip to main content

Regulamin obiektu

REGULAMIN

1 §

 1. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba pobytowa trwa od godz. 15:00 do godz. 11:00 dnia następnego.
 2. Jeżeli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Życzenie przedłużenia czasu pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji
  nie później niż do godziny 10:00, w którym upływa termin najmu pokoju – koszt 100,00 zł.

2 §

 1. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00.
 3. Zastrzegamy sobie prawo odmówienia przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył w/w regulamin wyrządzając szkodę w mieniu naszym lub Gości albo szkodę  w osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie, bądź też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości.

3 §

 1. Hotel świadczy  usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich do Recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  • Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa;
  • Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpiecznego zachowania tajemnicy informacji o Gościu;
  • Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług;
  • Sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
  • Sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły 
   być usunięte, personel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodność.

4 §

 1. Na życzenie Gościa świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:
  • Udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą;
  • Budzenie o wyznaczonej godzinie;
  • Przechowywanie bagażu; zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia na przechowanie bagażu
   w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.
  • Wynajmowanie skrytek sejfowych w celu przechowania pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu.

5 §

 1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych oraz przedmiotów mających wartość naukową
  lub artystyczną, jeśli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcje o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

6 §

 1. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.

7 §

 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 2. Podczas wymeldowania Gość zobowiązany jest zwrócić kartę – klucz. W przypadku nie dopełnienia
  tej formalności zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Gościa kwotą 70,00 zł.
 3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

8 §

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju mogą zostać odesłane
  na wskazany przez Gościa adres.
 2. Hotel nie przechowa pozostawionych rzeczy dłużej niż 1 tydzień.

9 §

 1. W Hotelu obowiązuje zakaz palenia wszelkich wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. Kara
  za złamanie zakazu wynosi 450,00 zł.

10 §

 1. W przypadku naruszenia przez Gościa postanowień niniejszego Regulaminu, możemy odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się
  do poleceń Dyrekcji, w szczególności zapłaty za poczynione szkody oraz do opuszczenia obiektu.